Vernéřovské doly

Jedná se o dodnes zachovalý důlní odval, přírodní památku vyhlášenou v roce 1999, kde se vyskytuje žilník složený z křemene, amblygonitu a živce. V České republice jde o ložisko zcela výjimečné, podobné se nachází pouze v Portugalsku na na Uralu v Rusku. Pegmatit zde byl obohacen hydrotermálními procesy s přínosovou periodou cínu, mědi, železa, zinku a molybdenu. Hlavní žíla má mocnost až 70 cm a délku 1 km.

Goethova skalka

Skalní útvar asi 400 m dlouhý, 10 m široký a až 15 m vysoký. V nejvyšším bodě, na tzv. Gothově vrchu je vyhlídka, v blízkosti byla vyznačena naučná stezka (po modré na trase do Hazlova). Praskliny rozdělují skálu do menších skalek, srázů, věží a plošin. Tvoří je bílý křemen a jedná se o jeden z mála křemenných valů u nás. Útvar obklopují ostrůvky borovicového lesa.

U Cihelny

Nedaleko hazlovského golfového hřiště se nachází naleziště vzácného nerostu – egeranu. Takto jej nazval spisovatel Goethe a souvisí s pojmenováním města Cheb, německy Eger. Jedná se o odrůdu stejného nerostu, který se nazývá vesuvian. Samotné naleziště je pojmenováno podle cihelny, která se zde v minulosti nacházela. Jedná se o chráněnou přírodní památku, neboť jde o jediné naleziště svého druhu v Evropě.

Ztracený rybník

Ztracený rybník je rašeliniště blízko státní hranice s Německem. Plochu rašeliniště tvoří organozem, také zvaná glejová, což znamená, že je silně prosycena vodou, jak by se také u rašeliniště logicky očekávalo. Výskyt tohoto druhu země je obecně typický pro velkou část Smrčin.Četně se zde vyskytuje borovice blatka, celou plochu obklopuje les. Své jméno si lokalita získala podle rybníka, jehož dřívější hráz je zde patrná dodnes. Místo je také významné pro svoji vzácnou vegetaci.

Stráň u Dubiny

Na první pohled bychom v této lokalitě viděli louky, pastviny a vřesoviště. Horninový podklad tvoří smrčinská žula. Specifikem je zde rozmanitý travní a luční porost, v této oblasti ojedinělý. V roce 1990 zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Do konce druhé světové války bylo území obhospodařováno, nicméně po vysídlení původních obyvatel zůstaly plochy ležet ladem.

.

 • Bystřina
  Přírodní rezervace Bystřina se nachází v katastrálním území Trojmezí a část toku stejnojmenné říčky tvoří hranici s Německem. Vyskytuje se zde ekosystém oligotrofních (tekoucích) vod s populací perlorodky říční. V údolích a na dolních částech svahů této lokality najdeme říční jíly vytvořené ze zvětralých břidlic. Oblasti dominuje pestré vegetační spektrum.
 • Lužní potok
  Toto chráněné území blízko městečka Hranice tvoří meandrující potok, který je také částečnou hranicí s Německem. Území národní přírodní památky tvoří fylit, tedy metamorfovaná hornina, která vznikla částečnou přeměnou, především břidlic. Podél toku jsou časté náplavy úlomků hornin a místy také usazeniny slatiny a rašeliny. Okolí pokrývají jehličnaté smrkové a borové lesy.
 • Halštrov
  Přírodní park Halštrov je oblast zahrnující většinu našich geologicky významných lokalit a tvoří jej převážně žula a fylity. Střed parku tvoří Halštrovský les s prameništěm Bílého Halštrova, na němž leží vodárenská nádrž Halštrov. Přírodní park je kromě Bílého Halštrova rozvodím také pro Nebeský potok a Hazlovský potok. V krajině jsou rozptýleny zemědělské usedlosti.
 • Komorní Hůrka
  Notorická známý zbytek jedné z nejmladších sopek ve Střední Evropě se nachází nedaleko Františkových Lázní. Navštívíte-li toto malebné lázeňské městečko, můžete se k sopce dostat po červeně značené turistické trase. Původní vzhled sopky byl značně pozměněn těžbou kamene a sopečných vyvrženin, nicméně byl tímto odhalen její profil s vulkanickým materiálem. Charakteristické je červené zbarvení a vodorovné zvrstvení vulkanického materiálu (tefry), které dokládá vznik popelového kuželu erupcí s výlevem čedičové lávy.
 • SOOS
  Unikátní národní přírodní rezervaci SOOS tvoří rašeliniště a slatiny s rákosovým a ostřicovým porostem, v nichž rostou některé ohrožené druhy. Při faunistických průzkumech zde bylo zjištěno i mnoho dalších vzácných druhů, například střevlíkovitých a také přes 100 hnízdících ptačích druhů. Gró rezervace tkví v neobyčejné podívané na výrony plynů, minerálních vod a výkvěty solí. Úžasnou podívanou jsou mofety, nesprávně přezdívané bahenní sopky, kde vyvěrá oxid uhličitý. Lokalita je přístupná asi 1,5 km dlouhou naučnou stezkou, kterou rozhodně stojí za to absolvovat.
 • Amerika
  Amerika je rybniční rezervací. V současné době se uprostřed rezervace nachází jediná stabilizovaná populace racka chechtavého na Chebsku, a to kromě jiných vzácných druhů vegetace. Je však také vhodnou destinací pro odpolední procházku z blízkých Františkových Lázní po zelené, s menší časovou rezervou se snadno dostanete i na červenou, a tak si v jednom dni budete moci prohlédnout i vyhaslou sopku Komorní Hůrku. Infrastruktura okolí rezervace je velmi vyspělá, takže se tu i dobře najíte a nebo můžete navštívit zdejší mini ZOO.

Další zajímavé lokality

Kromě geologicky významných lokalit máte další nepřeberné možnosti, kam vyrazit na výlet.